A. Förstärk Sveriges position som ett av de världsledande Life Science-länderna

Sverige är ett av de ledande länderna inom Life Science i Europa, en position som tagit decennier att utveckla. Företagen i sektorn bidrar med avsevärda investeringar i medicinsk forskning, medicinska innovationer för svårt sjuka patienter, högkvalificerade arbetstillfällen och stora exportintäkter (1).

Idag är det många länder som aktivt konkurrerar om att attrahera investeringar inom Life Science. De politiska satsningar som hittills gjorts för att samordna Life Science-arbetet i Sverige har varit positiva men ytterligare insatser krävs för att stärka forskning, produktion och för att ge patienter tillgång till de senaste, mest effektiva behandlingarna. Annars riskerar vi bli omsprungna av andra länder.

Ansvaret för att utveckla det svenska Life Science-arbetet är i dag delat mellan staten, som har ett övergripande ansvar, och landsting/regioner, som har ansvaret för hälso- och sjukvård samt de forskande företagen, som bidrar med forskningsinvesteringar, exportintäkter och innovativa behandlingar.

För att koncentrera det nationella arbetet med att öka investeringarna i Life Science krävs ett förstärkt strategiskt arbete på nationell nivå. Därför var det ett viktigt beslut av regeringen att inrätta ett Life Science-kontor inom regeringskansliet. Andra europeiska länder organiserar arbetet på ett liknande sätt, vilket varit framgångsrikt. Ett exempel är Storbritanniens strategiska satsning på Office for Life Sciences (2), och även Danmark har nyligen fattat liknande beslut.


Fotnot:

(1) https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/export-och-import-av- varor- och-tjanster/

(2) https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-life-sciences

Uppdaterad: 16 november 2018