X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Logo Vårdens Viktiga Vägval

Vårdens Viktiga Vägval – samtal om de viktiga framtidsfrågorna

Vårdens Viktiga Vägval är mötesplatsen där företrädare för regioner, myndigheter, näringsliv, patientorganisationer och andra berörda aktörer ska kunna diskutera och debattera de viktiga vägval vi står inför i arbetet med att förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Det handlar om utvecklingen av den nära vården, implementeringen av organisationen för högspecialiserad vård, satsningarna på precisionsmedicin och genomförandet av den svenska Life science-strategin. Hur det svenska ekosystemet kan stärkas och hur digitalisering och ny teknik bidrar. Bland annat.

Samtalen genomförs digitalt och modererar gör Anders Åkesson, leg sjuksköterska och tidigare sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet och regionråd i Region Skåne, bland annat ordförande för utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård, tillsammans med Jonas Vikman.

Månatliga möten

Kommande teman är Vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård samt Vägen till en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård.

Mer om de olika mötena och anmälan:
https://www.lif.se/kalendarium/

Se mötena i efterhand

Seminarium #1 – Ska vården flytta in eller ut?

Det första mötet ägde rum den 14 september. Det hade sin utgångspunkt i den då avslutade remissrundan för God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).

Seminarium #2 – Hur ser vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ut?

Det andra seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens Viktiga Vägval, hade digitalisering som tema och en namnkunnig panel diskuterade hur vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ser ut. Vilka frågor måste lösas för att vi ska komma vidare?

Seminarium #3 – Vägen till en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård

Det tredje seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens Viktiga Vägval, hade kunskapsstyrning som tema och panelen diskuterade hur kunskapsstyrningen ska organiseras och hur den kan leda till att patienterna får en mer jämlik vård.

#4 Hur kan prevention stärka folkhälsan och på sikt minska sjukvårdens kostnader?

Det fjärde seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens Viktiga Vägval, hade prevention som tema och panelen diskuterade bland annat om omställningen till en mer nära och personcentrerad vård och den beslutade primärvårdsreformen kommer att leda till ett mer preventivt och hälsofrämjande arbete.

#5 Förändrade förutsättningar för den patientnära forskningen – utmaningar och möjligheter för svensk Life Science

Det femte seminariet hade patientnära forskning som tema. Man diskuterade bl.a hur den kliniska forskningen mår, om den nationella strategin för life science och satsningarna från forskningspropositionen räcker för att öka medicinska forskningen och vad lärt oss efter covid-19 – hur kan vi få till en bättre integrering av forskning och innovation i vården?

#6 Fortbildning och kompetensutveckling – vägen framåt

Den 24 mars tog Vårdens Viktiga Vägval sig an ämnet fortbildning. Panelen diskuterade bland annat hur ska den viktiga fortbildningen arrangeras och utföras? Vems är huvudansvaret och hur säkrar vi att det är rätt kunskap som lärs ut. Har företagen en roll att spela och hur ska patienterna bli mer involverade?

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Uppdaterad: 25 mars