X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration tre hexagoner

EU kan växla upp i kampen mot cancer

De senaste decennierna har det skett mycket stora framsteg inom cancervården. Effektiv prevention, tidig upptäckt och utvecklingen av nya behandlingar har lett till det förbättrade läget. Och satsningarna på forskning och utveckling fortsätter för fullt. Över 1 300 cancerläkemedel är under utveckling och 2020 startade över 1 200 kliniska prövningar inom onkologi. För att effektivt förebygga och behandla cancer måste frågan även i fortsättningen ligga högt på EU:s agenda. Att säkra utvecklingen av nya behandlingar kräver också politiska beslut, på europeisk och nationell nivå, som främjar medicinsk innovation.

EU:s cancerplan är en möjlighet att med gemensamma krafter arbeta koordinerat och systematiskt för att minska sjukdomsbördan i Europa. Det behövs satsningar på precisionsmedicin, bättre screening och förutsättningar för tidig diagnos och jämlik, god tillgång till behandling. Samarbete på EU-nivå stärker de enskilda medlemsstaterna i deras arbete med att implementera sina nationella planer och ger möjlighet att dela erfarenheter och best practice – tillsammans kan vi förverkliga en jämlik tillgång till prevention och behandling över hela EU.

Sveriges arbete mot cancer

Sveriges politiska ambition att ge cancerpatienter optimal vård och behandling är hög. Den nya regeringen har aviserat satsningar på området, inklusive eftervård och rehabilitering. Lif menar att en uppdaterad svensk cancerstrategi som bland annat bör inkludera en aktivare hållning kring screening och omställning till ett precisionsmedicinskt förhållningsätt är avgörande delar av arbetet.

Screening

Genom att utveckla och införa screeningprogram för fler cancerformer kan sjukvården tidigt upptäcka sjukdom och förbättra patienternas möjlighet att snabbt få behandling och därigenom öka chansen till överlevnad. Särskilt lungcancer är ett område där stora framsteg gjorts inom precisionsmedicin, vilket öppnat nya möjligheter. Det är också en cancerform där behovet av verksamma behandlingar är stort och chansen till en god prognos är beroende av tidig upptäckt.

Precisionsmedicin

Det har skett stora framsteg inom precisionsmedicin, där behandlingar på ett helt annat sätt än tidigare kan anpassas och skräddarsys efter den enskilda patientens unika medicinska behov. Samarbetet mellan Life Science-branschen, akademin, sjukvården och patientorganisationerna har varit centralt för utvecklingen. För att användningen av precisionsmedicin ska bli verklighet i EU krävs fokus på samverkan och ett innovationsvänligt klimat: en stark immaterialrätt som kan sporra och attrahera investeringar i läkemedelsutveckling, effektivare och smidigare processer för godkännande och införande av nya behandlingar och en jämlik tillgång till läkemedel för patienter i Sverige och Europa.

Cancer

  • Implementera och uppdatera den svenska cancerstrategin. Det uppdrag om att samordna Sveriges nationella arbete med att genomföra EU:s cancerplan som förra regeringen gav till Socialstyrelsen måste fortsätta, med siktet inställt på att som minst ligga i fas med arbetet på Europanivå. 
  • Screening: EU rekommenderar att screening för lung- och prostatacancer införs i medlemsländerna. Lif hoppas att Sverige skyndsamt skrider till handling så att patienters möjlighet till effektiv behandling och överlevnad blir så god som möjligt.
  • Precisionsmedicin: Satsa på en ökad nationell koordinering kring införandet av precisionsmedicin i svensk sjukvård och tät samverkan mellan Life Science-sektorns aktörer inom det offentliga och näringslivet. Lif vill också se insatser som stärker förutsättningarna för medicinsk innovation.

Röster om ojämlik cancervård

Genomförandet av EUs cancerplan, nya möjligheter till screening för cancersjukdomar och precisionsmedicin var teman vid en stor internationell konferens i Stockholm. Konferensen var ett satellitsymposium till det högnivåmöte om cancer som Sverige som ordförandeland arrangerade dagen efter.

Lif på DN Debatt: ”Inför screening mot fler sorters cancer – och snabbt”

Prevention är första prioritet, men vi måste bli bättre på att snabbt upptäcka cancer. Ju tidigare diagnos, desto större möjlighet till lyckad behandling och överlevnad, skriver Lif och ett antal canceraktörer.

Uppdaterad: 23 februari

Mer inom EU kan växla upp i kampen mot cancer