X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Diplom

Gemensamma utbildningar

Den medicintekniska utvecklingen går allt snabbare, och läkemedelsforskningen leder till många nya högteknologiska behandlingsmetoder. En följd blir att kraven på fortbildning och informationsstöd ökar. Vården erbjuder unik kunskap om hur enskilda läkemedel fungerar i vardagen och företagen bidrar med värdefull kunskap om sina läkemedel genom forskning och utveckling. Summan av vår gemensamma kunskap ökar patientnyttan.

Ökad läkemedelskompetens i vården

Snabb medicinteknisk utveckling och modern läkemedelsforskning resulterar i allt fler högteknologiska och specialiserade behandlingsmetoder som ställer krav på kontinuerlig fortbildning och ett effektivt informationsstöd i vården. Spridning av nya forskningsrön inom sjukvården kräver också ett väl fungerande samarbete mellan vård och industri. Det behövs en utvecklad infrastruktur för dialog mellan den forskande läkemedelsindustrin och sjukvården för att samarbetet ska kunna ske på ett öppet och transparent sätt.

Trots den positiva utvecklingen inom både IT och det medicinska området, avsätter svenska läkare allt mindre tid för fortbildning. Den arbetstid som läkare använder för extern fortbildning har minskat med 20 procent under de senaste fem åren och i Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät anger 42 procent av läkarna att de inte avsätter någon tid alls för internutbildning. Felaktig läkemedelsanvändning är den näst vanligaste anledningen till att patienter skadas i vården. Det handlar till stor del om läkemedelsbiverkningar och läkemedelsinteraktioner. Det är därför av yttersta vikt att läkaren har god kunskap om patientens befintliga läkemedel när nya behandlingsbeslut fattas.

Lif menar att senare års minskning i läkarnas fortbildning riskerar att äventyra en patientsäker läkemedelsanvändning och öka riskerna för felbehandling och felordination. Lif stödjer därför Läkarförbundets krav på en mininivå för läkarnas fortbildning. Samtidigt måste vården påskynda införandet av effektivt IT-stöd som möjliggör interaktivitet mellan läkare och patient och som ger vården bra återkoppling om patientens behandlingsresultat.

Lif fortsätter utveckla Fass.se till ett interaktivt verktyg för effektiv patientläkardialog. Nya verktyg för behandlingsuppföljning, biverkningsminimering och doseringspåminnelser bidrar inte bara till att effektivisera vården, de bidrar också till mer kunniga och motiverade patienter som kan ta större ansvar för sin vård och behandling.

Uppdaterad: 11 mars 2021