X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tabletter

Bättre uppföljning av läkemedelsanvändningen

Varje patient är unik. Därför vägs nyttan för patienten vid varje förskrivningstillfälle mot riskerna. För att se de faktiska effekterna måste varje behandling dokumenteras och följas upp. Först då kan vi se om målet med behandlingen har uppnåtts. En bättre uppföljning ökar dessutom patienternas motivation och leder till bättre patientnytta.

Uppföljning av behandlingsmål

Vid varje förskrivningstillfälle görs en bedömning om nyttan med behandlingen är större än risken för den enskilde patienten. Då detta är en bedömning och varje patient är unik är det angeläget att faktiska effekter och eventuella bieffekter med behandlingen följs upp utifrån uppsatta behandlingsmål. Sådan uppföljning är en grundpelare i sjukvårdens kvalitetssäkring och en förutsättning för att varje enskild patient ska nå det eftersträvade behandlingsmålet.

Individuella skillnader i behandlingsresultat kan vara svåra att förutse. Kliniska erfarenheter visar att patienter är olika och svarar olika på läkemedel som i kliniska studier förefaller vara snarlika. Forskning visar att även om läkemedel förskrivs enligt rekommendationer och patienterna använder läkemedel på rätt sätt kan allvarliga biverkningar uppstå. Studier pekar på att 20-30 procent av alla sjukhusinläggningar som orsakas av läkemedelsrelaterade problem uppstår trots korrekt läkemedelsanvändning.

Dessa biverkningar kan snabbt upptäckas och undvikas genom bättre uppföljning. På individnivå kan bättre uppföljning även öka patienternas motivation och göra att uppsatta behandlingsmål uppnås. Dessutom kan sådan strukturerad uppföljning ligga till grund för kvalitetssäkring av enskilda läkemedel i klinisk praxis.

En hög ambition i sjukvården måste baseras på ett ökat patientinflytande. Patienter och anhöriga blir allt mer välinformerade och i kombination med de möjligheter som det moderna informationssamhället ger blir det allt viktigare att komplettera traditionella sätt att mäta vårdens resultat med patientens egen upplevelse av värdet av behandlingen.

Så bidrar vi till patientsäker läkemedelsanvändning

Uppföljning och dokumentation av behandlingsresultat är en grundpelare i sjukvårdens kvalitetsarbete. Först då kan man se de faktiska effekterna. I projektet FIRST (Förmaksflimmer i Region Skåne - trombosprevention) samverkar läkemedelsbranschen och Region Skåne för att minska antalet insjuknade i stroke genom att öka andelen patienter med förmaksflimmer som får adekvat antikoagulantiabehandling.

Uppdaterad: 11 mars 2021