Patientsäkerhet

Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen. Att varje patient ska uppleva största möjliga nytta med sin behandling är en uppgift och ett ansvar för alla som arbetar med patientsäkerhet. Såväl för oss från läkemedelsbranschen precis som för patienter, myndigheter och vårdens alla aktörer. För att nå så långt som möjligt måste vi ta vara på varandras kunskap. Syftet är lika enkelt som utmanande: att åstadkomma verklig förbättring av läkemedelsanvändningen i Sverige. 

En film om hur läkemedelsbranschen bidrar till bättre patientsäkerhet. Filmen är 3.12 minuter lång.

 

Branschen bidrar med uppföljning, säker distribution, kunskap och motivation samt utbildning. Lifs vd Anders Blanck och Astrazenecas kvalitetsansvariga Lena Vågberg ger en inblick i hur branschens patientsäkerhetsarbete fungerar i praktiken.

Vi är många aktörer som bidrar till ökad patientsäkerhet. Att vi alla samarbetar och tar tillvara på varandras kunskap är nyckeln till framgång. Bilden illustrerar just samarbetet och vilka parter som bidrar till patientsäkerhet.

Uppdaterad: 10 oktober 2014