Forskare

Mylan är med i kampen mot antibiotikaresistens

Infektioner orsakade av resistenta bakterier orsakar ca 700 000 dödsfall om året. Om problemet med antibiotikaresistens, AMR, inte bekämpas hotar det uppfyllandet av FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Mylan arbetar på flera plan för att bromsa AMR – ett exempel på hur Lifs medlemsföretag bidrar till Agenda 2030 och de globala målen.

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett ökande hot mot den globala folkhälsan. Infektioner orsakade av resistenta bakterier orsakar uppskattningsvis 700 000 dödsfall årligen, och nästan en halv miljon människor utvecklar multiresistens mot tuberkulosläkemedel varje år.

Resistenta bakterier har koppling till flera av de globala målen för hållbar utveckling. Om det växande problemet med antibiotikaresistens inte bekämpas så hotar det en positiv utveckling inom flera av målen – exempelvis tillgång till mat, god hälsa och utrotandet av fattigdom – och vice versa. Vidare är tillgång till rent vatten och sanitet en helt central faktor för flera av målen samt i kampen mot AMR.

För att bromsa utvecklingen av AMR krävs samarbete på flera fronter för att på ett holistiskt sätt hantera utmaningar som tillgång till antimikrobiella läkemedel, förvaltning – inklusive korrekt användning och övervakning– samt ansvarsfull tillverkning.

Så bidrar Mylan i kampen mot antibiotikaresistens

Tillhandahåller en bred portfölj

Mylan tillhandahåller en bredd av beredningsformer, styrkor och förpackningsstorlekar av antibiotika, vilket är nödvändigt för att en patient ska få tillgång till optimal behandling och därigenom bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Flera av Mylans antibiotikapreparat är också så kallade smalspektrum- som kan föredras framför bredspektrumantibiotika för att motverka resistensbildning.

Svenskt samarbete för att bromsa AMR

I Sverige är Mylan en del av och har var med och initierade PLATINEA – en samverkansplattform vars syfte är att förbättra tillgängligheten och optimera användningen av antibiotika i Sverige och därmed minska framtida resistensutveckling. Mylan har varit medlem i ledningsgruppen sedan starten 2017 och PLATINEA är nu en multisektoriell samarbetsplattform med 15 partners från hälso- och sjukvård, myndighet, industri och akademi.

Partnerskap för ökad tillgång av antibiotika på global nivå

År 2019 inledde Mylan och den icke-vinstdrivna TB Alliance ett globalt partnerskap för att tillhandahålla ett nytt antibiotika för behandling av multi-läkemedelsresistent tuberkulos. Läkemedlet ska göras tillgänglig i låg -och lägre medel- inkomstländer samt i Europa, inklusive Sverige.

Mylan är styrelseledamot i AMR Industry Alliance, ett branschinitiativ som syftar till att bromsa utvecklingen av AMR. De är aktiva i arbetsgruppen för tillverkning och har antagit ramverket för ansvarsfull antibiotikatillverkning.

Mylans arbete med AMR och de globala hållbarhetsmålen

Arbetet med att bromsa utvecklingen av AMR inkluderar insatser för att förbättra tillgängligheten och optimera användningen av antibiotika. Det bidrar till hållbarhetsmål 3 om god hälsa för alla och därigenom till ett flertal av FN:s andra globala hållbarhetsmål.

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Konferens 23/11: Läkemedelsbranschen och de globala hållbarhetsmålen

Lifs medlemsföretag berättar om hur de arbetar med de globala målen och Agenda 2030. Hälsa, läkemedel och prevention är självklara områden men de bidrar också till en hållbar framtid i allt från innovation och produktion till distribution och olika typer av partnerskap. Välkommen att delta digitalt.

Uppdaterad: 16 oktober