X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

E-hälsa

Hållbar samhällsutveckling förutsätter god hälsa. Det är individen som äger - och som med rätt förutsättningar och stöd - kan ta ansvar för sin egen hälsa. Digital innovation gör det möjligt för fler att bli medskapare i vården. För att det ska bli verklighet måste digitaliseringen av hälso- och sjukvården gå i takt med utvecklingen i övriga samhällssektorer.

De forskande läkemedelsföretagen bidrar till innovation i form av nya läkemedel, som rätt använda bidrar till en god hälsa. Läkemedelsbranschen står, liksom andra branscher före oss, inför utmaningen att gå från att leverera produkter till att leverera tjänster och resultat. Digitaliserade hälsotjänster ger läkemedelsföretagen och därmed vården möjlighet att bidra till prevention, tidig upptäckt och ordnad läkemedelsanvändning. Då skapas förutsättningar för nya betalningsmodeller där läkemedelsföretag ersätts för faktiska resultat eller minskade hälso- och sjukvårdskostnader. Affärsmodeller som ger patienter tillgång till nya behandlingar.

För att kunna använda sina läkemedel rätt behöver patienter stöd alla de dagar då de hanterar sina läkemedel utan att träffa läkare eller apotekspersonal. Med digitala innovationer kan patienterna ges kontinuerligt stöd vilket förbättrar resultaten, ökar patientsäkerheten och minskar de totala kostnaderna. Genom digitalisering kan patienten även bidra till diagnostik och monitorering, och på så sätt möjliggöra individualiserad läkemedelsbehandling i praktiken. Genom nya, effektivare sätt att samla, bearbeta och utbyta information läggs grunden för ett kontinuerligt lärande utifrån den dokumentation som patienter och hälso- och sjukvården skapar varje dag. Med rätt utformade incitament och styrsystem har Sverige alla förutsättningar att bli än mer framstående inom forskning och utveckling baserad på sådan strukturerad vårddokumentation.

Sverige har en uttalad ambition att främja Life Science. Det förutsätter att hälso- och sjukvården tar emot de innovationer som företagen utvecklar. Genom digitalisering kan resurser frigöras och återinvesteras i ny innovation. Sveriges position inom Life Science är därför helt beroende av att hälso- och sjukvården digitaliseras.

Sverige ligger i framkant vad gäller digitaliseringen i den privata sektorn, det finns flertalet företag inom IT-, musik- och spelbranschen som blomstrar. Hälso- och sjukvården tillhör dessvärre inte dessa goda exempel. eHälsan utvecklas för långsamt men det finns fortfarande möjlighet att positionera Sverige som en internationell testbädd för framtidens digitaliserade hälso- och sjukvård. För att lyckas med det måste utvecklingen inom det offentliga eHälsoarbetet knytas närmare den privata utveckling som drivs av individer, organisationer och företag. Det finns inga motsättningar, det som är bra för patienten är bra för hälso- och sjukvården och också för Life Science-branschen. Det som behövs är en förståelse för det ömsesidiga beroendet. Det offentliga bör fokusera på att fastställa standarder, kvalitetssäkring, ersättningsmodeller och en patientsäker hantering av information. Utveckling av funktionalitet kan till stor del överlåtas till privata aktörer i sund konkurrens.

Den globala läkemedelsbranschen har gedigen erfarenhet av att dokumentera värdet av innovationer som levereras till hälso- och sjukvården. Det är en naturligt att digitala hälsotjänster, som gör påståenden kring hälsoeffekter, utvärderas på liknande sätt som läkemedel. Det ger individer och hälso- och sjukvården stöd vid val av de mest kostnadseffektiva lösningarna och skapar möjlighet att finansiera tjänster med offentliga medel. Förutsägbara regulatoriska- och ersättningsregler ger drivkraft att stimulera investeringar i utveckling av nya digitala hälsotjänster med dokumenterad nytta.

Innovationssystemet för digitala hälsotjänster bör bestå av:

  • Validering och dokumentation av värde
  • Ersättning utifrån dokumenterat värde
  • Kommunikation av dokumenterade och ersättningsberättigade digitala hälotjänster till stöd för individens och hälso- och sjukvårdens val

Det finns ingen tid att förlora! Många länder har redan passerat Sverige i digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Sverige har tydliga utmaningar genom den tidiga datoriseringen och regionaliserad hälso- och sjukvård, men måste trots det kunna sända samma positiva signaler som de länder som idag levererar sammanhållen vårddokumentation för hela befolkningen.

Det är viktigt att många aktörer driver utvecklingen av väldokumenterade digitala hälsotjänster så att de goda exemplen florerar. Genom att involvera och engagera patienter, hälso- och sjukvården, beslutsfattare och leverantörer är det möjligt att skapa tjänster som ger patienten förutsättningar att ta ägandeskap över sin behandling och bara konsultera sjukvården när det behövs. Då avlastas hälso- och sjukvården och kan lägga resurser på dem med störst behov. Med effektiva system i vården skapas fantastiska möjligheter att förbättra kliniska resultat, främja forskning och läkemedelsutveckling.

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Uppdaterad: 4 maj 2016