X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration mobil

E-hälsa och digitalisering

De digitala tjänster och teknologier som transformerar hälso- och sjukvården utvecklas i snabb takt och potentialen är stor: e-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt, skapa ett effektivt, patientcentrerat och jämlikt sjukvårdssystem och utveckla nya behandlingar och lösningar.

Genom att använda digital teknik för att stötta individen och hälso- och sjukvården kan vården effektiviseras och förbättras och patienterna få en mer personifierad behandling och fler verktyg och hjälpmedel att själva hantera sin hälsa.

Inom vården kan automatisering och digitala lösningar för uppgifter som tidigare gjorts manuellt och varit mycket tidskrävande öka effektiviteten. Och nya möjligheter att diagnostisera, hitta och behandla patienter samt erbjuda kunskapsstöd till personalen gör att svensk sjukvård, som redan håller en god kvalitet, kan nå ännu bättre resultat.

För patienten kan digitala tjänster ge mer frihet i vardagen och nya förutsättningar att ta ägandeskap över sin behandling så att hen bara behöver konsultera sjukvården när det behövs. Bland annat kan patienten få digitalt stöd för att sköta sin läkemedelsanvändning och behandling på rätt sätt eller monitorera sitt hälsotillstånd.

Lif arbetar tillsammans med de olika aktörerna i vården för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för patienterna och de företag som verkar på den svenska marknaden. Sverige har kommit långt inom det digitala och har system som i grunden främjar ett digitalt användande, men det finns en stor potential som kan utvecklas genom samverkan.

Digitalisering förbättrar för vården, forskningen och patienterna

 • Digitalisering och e-hälsa är en möjliggörare för att skapa och utveckla en svensk hälso- och sjukvård i världsklass runt individerna och patienterna.
 • Ny teknologi har potential att förbättra vårdresultaten, öka patientsäkerheten och minska de totala kostnaderna samtidigt som hälso- och sjukvården kan lägga resurser på de med störst behov.
 • Effektiva digitala system i hälso- och sjukvården kan skapa möjligheter att förbättra kliniska resultat, främja forskning och läkemedelsutveckling.
 • Den hälsodata som finns idag har potential att placera Sverige på kartan över länder att se upp till. Men då krävs det att denna data blir tillgänglig, automatiserad och samkörd.
 • Uppföljningen av patienter och behandlingar kan göras effektivare och vi kan använda digitaliseringens möjligheter för att göra det mer automatiserat.
 • Framtidens patienter kommer att kunna hittas tidigare om vi använder oss av data i de källor vi tidigare inte använt oss av.
 • Att ta hänsyn till etiken och lagarna är en förutsättning för framgångsrik digitalisering.

 

Realisera e-hälsans fulla potential

Tillsammans kan läkemedelsbranschen och de andra aktörerna i hälso- och sjukvårdssystemet ta fram tjänster och lösningar som realiserar e-hälsans fulla potential.

 

Lifs poddserie om digital hälsa

I miniserien ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” diskuterar experter från Lifs medlemsföretag spännande ämnen som hälsodata, digitala tjänster och den forskande läkemedelsbranschens utmaningar inom digital hälsa.

 

Digitaliseringen transformerar vården

Data som används för att prognosticera hälsotillstånd, användandet av AI-triagering för att guida patienterna till rätt vårdnivå och användandet av digital monitorering för att snabba på genomförandet av kliniska läkemedelsprövningar är några av de innovationer som driver på utvecklingen av svensk sjukvård. Här är ett par exempel.

 • Diagnostisering: Digital diagnosticering genom analys av data växer markant och täcker allt fler områden, från malignt melanom till diabetes.
 • Forskning: Såväl distansmonitorering av kliniska prövningar som kopplingen till hälsodata kommer att kunna göra framtidens forskning ännu mer avancerad och precis.
 • Hälsofrämjande teknik och appar för individen: Detta kan exempelvis hjälpa till med självmonitorering eller diagnosticering av hälsotillstånd som astma och förmaksflimmer och anpassad optimering av medicineringen. Dessutom skulle de många hälso- och fitnessapparna för vardagen kunna kopplas till vården och bli en del av sekundär prevention och diagnostik.
 • Effektivisering av vården: Support vad gäller tolkning av radiologiska och patologiska prover och stöd i beslut rörande diagnos såväl som behandling är några exempel på möjligheterna och utvecklingen går snabbt.

 

E-hälsoindex kartlägger läkemedelsbranschens digitaliseringsarbete

För att få ökad kunskap om läkemedelsbranschens arbete med digitalisering började Lif 2018 med ett årligt e-hälsoindex. Det mäter hur och i vilken utsträckning svenska läkemedelsföretag arbetar med och bidrar till e-hälsa idag och ger en bild över hur de ser på digitaliseringen. Bland annat täcker undersökningen attityder, kunskap och bilden av framtiden.

Dessutom kartläggs företagens kännedom om och delaktighet i arbetet med Vision e-hälsa 2025, en överenskommelse mellan regeringen och SKR om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. 

Lifs e-hälsoindex 2022 (pdf)

Uppdaterad: 31 augusti