Samarbetsdatabaser

Sök i:

Intresseorganisationer

Samarbetsprojekt


LIF påminner om att Personuppgiftslagen (from 25 maj Dataskyddsförordningen) blir tillämplig om någon använder personuppgifter som ingår i denna samarbetsdatabas på ett sätt som utgör behandling* av personuppgifter som omfattas av reglerna i personuppgiftslagen. Den som behandlar uppgifterna såsom personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lag.

* Behandling av personuppgifter: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Publicering av personuppgifter baseras på, av företaget, inhämtat skriftligt samtycken. På grund av att Dataskyddsförordningen är mer långtgående än PUL, är det inte med säkerhet så att de gamla samtyckena är giltiga – det beror på innehållet i tidigare inhämtade samtycket. Därför kommer en stor del av de äldre rapportmallarna som publicerats 2016 (2015 års värdeöverföringar) och 2017 (2016 års värdeöverföringar) att behöva aggregeras/anonymiseras för att inte riskera att strida mot Dataskyddsförordningen.


Företag
Om samarbetsdatabaserna

Här kan du läsa mer om läkemedelsföretagens värdeöverföringar till hälso- och sjukvården.

Läkemedelsbranschen har under flera år arbetat målmedvetet med att skapa tydlighet och öppenhet kring läkemedelsföretagens samarbete med intresseorganisationer som exempelvis handikappförbund. Samarbetet redovisas sedan 2005 i LIFs samarbetsdatabas - Sektion Intresseorganisationer.

Våren 2007 tog vi ännu ett steg och öppnade LIFs samarbetsdatabas - Sektion Hälso- och Sjukvård. Denna sektion har upprättats gemensamt av Sveriges läkarförbund och LIF.

I januari 2011 öppnades under Sektion Hälso- och Sjukvård, databasen för Samarbetsprojekt i enlighet med den då reviderade överenskommelsen om information och utbildning av sjukvårdspersonal mellan LIF och SKL.

EFPIA (Europeiska LIF) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar därför vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen skedde i maj 2016, baserat på utbetalningar under 2015. Alla rapporter återfinns i LIFs samarbetsdatabas – Öppen rapportering av värdeöverföringar.

LIFs medlemsföretag ansvarar för att respektive företags avtal / överenskommelser registreras i samarbetsdatabasen. Om du som företag vill registera ett nytt samarbete, görs det på följande länk