Figurtexter

Text till figur 1 och 2. Låddiagram för tid (dagar) från marknadsföringsgodkännade till första positiva subventionsbeslut (översta figuren) samt tid till första prioriteringsbeslut från NT för ej subventionerade läkemedel och som baserades på ett hälsoekonomiskt underlag (nedersta figuren) . Solitt streck: mediantid, streckat streck: medeltid, cirklar: tid till rekommendation/subventions för enskilda läkemedel berörda av respektive process, storlek på cirkel: Försäljning (AUP) det år läkemedlet fick prioriteringsbeslut (maximal storlek >30 mnkr).

Text till figur 3 och 4. Punktdiagram där för varje unikt läkemedel tid från första försäljning i Sverige till positivt subventionsbeslut (övre figur) eller till första NT-rekommendation (nedre figur) kopplas till tidsskillnaden mellan introduktion i första och alla regioner. Storlek på cirkel: Försäljning (AUP) under det första halvåret efter att läkemedlet börjat säljas i Sverige (maximal storlek >30 mnkr). Linjär regressionsanalys.

Text till figur 5. Låddiagram för variation i användning av unika nyintroducerade (2011 – 2016) läkemedel mellan regioner (variationskoefficient AUP 12 månader per invånare över 50 år). storlek på cirkel: Försäljning (AUP per invånare över 50 år) i Sverige under den aktuella tidsperioden. Redovisning av variation uppdelad på år för introduktion.

Text till figur 6. Stapeldiagram för användning (Euro per tusen invånare) av unika, nyintroducerade (2014 – 2016) läkemedel mot cancer i de nordiska länderna. Redovisning av användning uppdelad på vilken rekommendation läkemedlen fått från NT-rådet i Sverige.