Bakgrund till uppföljningen

Prioriteringsprocessen för läkemedel utvecklas snabbt. Under de gångna åren har de två organisationer som har störst inflytande på hur läkemedel introduceras – TLV och SKL – börjat arbeta allt mer integrerat med gemensamma mål.

Processerna består av flera sammanhängande beslut – förmånsbeslut från TLV, eventuell trepartsöverenskommelse kopplad till förmånsbeslutet och NT-rådets rekommendation. Målsättningen är "en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet. Värdefulla läkemedel ska nå patienterna utan onödigt dröjsmål". Det finns dock en risk de målen delvis motverkar varandra. Det finns därför behov av att utvärdera om processerna bidrar till att beslut fattas snabbare, att läkemedel introduceras utan dröjsmål och att användningen blir jämlik.

LIF har följt upp processerna och utvärderat hur tidpunkt för subvention och/eller rekommendation från landstingen påverkar introduktionen.

LIF presenterade den första uppföljningen av det ordnade införandet av nya läkemedel i januari 2015 och under tiden därefter har metoden för uppföljning utvecklats i dialog med företrädare för NT-rådet.