IGM och NBL

Sök i:

IGM

NBL


Om IGM och NBL

IGM står för Informationsgranskningsmannen och NBL står för Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation.

IGM och NBL verkar sedan 1969 för att upprätthålla branschens krav på att läkemedelsföretagen i sin information och övriga marknadsaktiviteter iakttar god branschsed. Om ett företag konstaterats bryta mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk kan företaget åläggas att erlägga en avgift. Avgiften uppgår till max 500 000 kr och betalas till LIF.

IGM

IGM delas upp i "IGM Profession" och "IGM Allmänhet". IGM Profession hanterar marknadsföring riktad mot hälso- och sjukvårdspersonal och IGM Allmänhet hanterar marknadsföring riktad mot allmänheten. Läkemedelsföretagen ska sända pliktexemplar som rör material som riktar sig till allmänheten till IGM Allmänhet och material som riktar sig till hälso- och sjukvården till IGM Profession. För kontaktuppgifter se nedan.

IGMs uppgifter

  • att löpande granska företagens läkemedelsinformation.
  • att på eget initiativ eller efter anmälan pröva om marknadsföringsåtgärder och marknadsaktiviteter avseende läkemedel står i överensstämmelse med god branschsed.

Anmälan till IGM

De som har rätt att anmäla ett ärende till IGM för granskning är:

  • Privatpersoner
  • Företag eller sammanslutning (myndigheter anmäler till NBL)
  • LIFs Compliance Officer

Kontaktuppgifter till IGM Profession

Docent Göran Wennersten
Karl XI gatan 17A
222 20 Lund

Tel: 08 - 462 37 13 (måndag, onsdag och fredag kl 10.00 - 12.00)
E-post: igm.profession@lif.se

Kontaktuppgifter till IGM Allmänhet

Apotekare Lars Rönnbäck
Runbyvägen 20
194 44 Upplands Väsby

Tel: 08 - 462 37 45 (måndag, onsdag och fredag kl 10.00 - 12.00)
E-post: igm.allmanhet@lif.se

Av miljöskäl är det önskvärt att pliktexemplar sänds via e-post.
Anmälningar inklusive bilagor skickas även dessa med fördel via e-post.

 

NBL

NBL består av ordförande och elva ledamöter. Ordföranden skall vara erfaren och dokumenterat skicklig jurist och får inte vara verksam inom läkemedelsbranschen. Sex ledamöter skall vara i ansvarig ställning knutna till läkemedelsföretag. Två ledamöter skall företräda medicinsk sakkunskap. Tre ledamöter skall företräda allmänintressen, särskilt konsumentintresset.

NBLs uppgifter

  • att behandla överklagade ärenden som handlagts av IGM eller LIFs Compliance Officer.
  • att vara första och sista instans i ärenden där en myndighet står som anmälare i ärenden avseende marknadsföring av läkemedel.
  • att avge vägledande uttalanden i en informations- eller marknadsföringsfråga när NBL finner detta nödvändigt.

NBLs sammansättning

Ordförande
f.d. Justitierådet Severin Blomstrand

Vice Ordförande
Justitierådet Ingemar Persson

Sekreterare
Annie Johansson, Advokatfirma DLA Piper

Ledamöter

Annika Ohlson, Amgen AB

Birgitta Strinnholm, AstraZeneca Sverige AB

Camilla Poljen, MSD

Fredrika Allard, Gilead

Gunilla Thörnwall Bergendahl, företrädare för allmänintresset

Inge Eriksson, företrädare allmänintresset

Lennart Andrén, medicinskt sakkunnig

Lisbeth Wahl, Pfizer AB

Magnus Tegström, GSK

Synnöve Lindemalm, medicinskt sakkunnig

Ulf Brändström, företrädare allmänintresset

 

Suppleanter
Ursula Larsson, Ceva
Anne Carlsson, företrädare för allmänintresset
Eleonor Palmér, Orion Pharma AB
Ulrika Widenborg, Evolan Pharma AB
Christina Fabian, medicinskt sakkunnig
Tinni Lien, Bayer

NBL-möten hösten 2016

9 december - City Life, Plan 1, Rum Carin Cecilia

Kontaktuppgifter till NBL

Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformatíon
Advokatfirma DLA Piper
Box 7315
103 09 STOCKHOLM

Tel: 08 - 701 78 00
Fax: 08 - 701 78 99

Besöksadress: Kungsgatan 9, 103 90 Stockholm

Kontaktpersoner NBL
Jur kand Annie Johansson
annie.johansson@dlapiper.com
Tel: 08 - 701 78 77 (direkt)
Fax: 08 - 701 78 99

Assistent Eva-Lena Carpio
eva-lena.carpio@dlapiper.com
Tel: 08 - 769 79 63 (direkt)
Fax 08 - 701 78 99