Dokument och mallar

Nedan listas överenskommelser, avtal, riktlinjer, mallar mm. 

 • Läkemedelsbranschens etiska reglerverk som pdf.

  Läkemedelsbranschens etiska regelverk i pdf-format inklusive engelsk version. Uppdaterat 4 april 2017 och gällande fr.o.m. den 7 april 2017 .

 • Internationella uppförandekoder från EFPIA och IFPMA

  Vid sidan av de nationella reglerna och avtalen är de svenska läkemedelsföretagen bundna av branschens internationella regelverk från EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)och IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers).

 • LIFs tolkning av villkor och beloppsgränser i EFPIA:s HCP Code, EFPIA:s PO Code och IFPMA:s regelverk

  Dokument med de aktuella gränsvärden/beloppsgränser för lunch, middag, hjälpmedel. 

 • Frågor och svar avseende informations- och utbildningsmaterial

   Frågor och svarsdokument beträffande informations- och utbildningsmaterial samt hjälpmedel.

 • Nationella Kvalitetsregister - Överenskommelse om samverkan mellan SKL och industrins företrädare

  Överenskommelsen finns att ladda ner nedan. Och här finner du avtal och mallar för Nationella kvalitetsregister.

 • Kliniska prövningar, överenskommelser och avtal

  Detta avsnitt återfinns under Kliniska prövningar på LIF.se.

 • Etiköverenskommelse mellan LIF och Handikappförbunden

  LIF och Handikappförbundens samarbetsorgan tecknade den 20 oktober 2008 en etiköverenskommelse. Denna innebär bland annat att parterna skall verka för att deras medlemmar följer läkemedelsbranschens etiska regelverk. Överenskommelsen finns att ladda ner i höger marginal.

  En handbok, som ska ses som ett komplement till det etiska regelverket, har tagits fram gemensamt av LIF och Handikappförbunden. Handboken ger tips och råd om vad man bör tänka på inför ett eventuellt samarbete mellan läkemedelsföretag och olika organisationer. Handboken går att beställa eller att läsa på nätet alternativt ladda ner, se länkar till höger.

  LIF har tagit fram en mall med syfte att underlätta skrivningarna i de överenskommelser som skall upprättas mellan LIFs medlemsföretag och organisationer enligt kapitel III i "Läkemedelsbranschens etiska regelverk". Mallen ger förslag på paragrafer som kan ingå i en överenskommelse och den finns för nedladdning till höger.

 • SKL-överenskommelsen

  LIF och branschorganisationerna för de företag som arbetar med medicin- och
  laboratorieteknik har gemensamt med Sveriges kommuner och landsting enats om en
  överenskommelse om regler för samverkan inom den offentligt finansierade hälso-
  och sjukvården. Överenskommelsen träder i kraft 1 januari
  2014.

  Parterna beskriver i överenskommelsen bland annat hur de ser på
  produkt- och serviceinformation, sammankomster, marknadsundersökningar,
  upphandling, konsultuppdrag och donationer. Nu finns gemensamma regler för alla
  medarbetare och företag när det gäller kostnader, rutiner runt inbjudningar,
  beslut om deltagande, måltider mm.

 • Avtalsexempel och budgetexempel för sponsring

  Avtalsexempel och budgetexempel för sponsring av aktivitet anordnad av intresseförening eller hälso- och sjukvården. Kan användas fritt och går att justera efter aktuella önskemål.

 • Broschyr vägledning sponsring

  LIF, Medtech och Labtech har gemensamt tagit fram en broschyr om sponsring för
  att ge information till organisationer och intresseföreningar i svensk hälso-
  och sjukvård som planerar att söka sponsormedel (avsnitt 7b i den gemensamma
  överenskommelsen).

 • Avtalsmall konsultationsuppdrag

  För konsultationsuppdrag där läkare anlitas för olika ändamål har LIF tagit fram
  en avtalsmall.

 • Lathund utformning annonser

  För att underlätta utformningen av annonser har LIF tagit fram en lathund med de viktigaste punkterna i etiska regelverket att tänka på vid annonsering. Författat av Lars-Göran Grehn.

 • PM Minimiinformation

  Följande PM är tänkt att vara till hjälp för företagen vid tillämpning av
  artikel 17 och 117 dvs. den s.k. minimiinformationen. Författat av Torsten
  Brink, fd. sekreterare i NBL.

 • Sociala medier och LER

  Detta är ett tolkningsdokument rörande sociala medier och Läkemedelsbranschens
  etiska regelverk (LER) författat av LIFs kansli. Vi presenterar några exempel på
  sociala medier och olika situationer, samt frågor och svar, som kan vara till
  hjälp för läkemedelsföretagen att bedöma huruvida detta är lämpligt eller ej med
  avseende på LER. Observera att det ytterst alltid är IGM och NBL som vid en
  anmälan avgör huruvida ett förfarande är lämpligt eller ej. Dokumentet får anses
  vara ett levande dokument och kan komma att uppdateras.

 • Överenskommelse om samverkansregler för umgänget mellan läkemedelsföretag och personal inom djurens hälso- och sjukvård

  Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket/Distriktsveterinärerna, Gård & Djurhälsan i Sverige AB och Läkemedelsindustriföreningens Service AB har kommit överens om gemensamma regler för hur djursjukvårdspersonal och industri ska samverka och interagera med varandra. Överenskommelsen gäller from 1 januari 2016.

 • Vet & Etikett

  Detta särtryck ur Läkemedelsbranschens etiska regelverk reglerar läkemedelsföretagens ansvar för information om veterinärmedicinska läkemedel och umgänges regler för djursjukvården